Skip directly to content

粵語講道集

on Wed, 01/02/2012 - 00:44

年分: 今年 2017 2016  2015  2014  2013  2012


 

日期題目經文講員錄音大綱
18/03/2018 10:30神是我們的避難所詩46鄺建理宣教士mp3 
11/03/2018 10:30看哪,警醒可13:1-8,24-27蔡小麗傳道mp3 
04/03/2018 10:30另類的信心可11:12-25蔡沛良牧師mp3 
25/02/2018 10:30學了基督卻不是這樣弗4:17-5:2陳靈光牧師mp3 
18/02/2018 10:30另類的僕人可10:32-45蔡沛良牧師mp3 
11/02/2018 10:30一切皆可能可10:17-31王多馬牧師mp3 
04/02/2018 10:30不信的世代可9:14-29蔡小麗傳道mp3 
28/01/2018 10:30建立一個堅固的根基路6:46-49張天恩傳道mp3 
21/01/2018 10:30智慧地數算日子詩90:1-12陳靈光牧師mp3 
14/01/2018 10:30説不出口的禱告詩137蔡沛良牧師mp3 
07/01/2018 10:30是生、是死羅8:1-13蔡小麗傳道mp3 

 


年分: 今年 2017 2016  2015  2014  2013  2012