Skip directly to content

重要日期

on Sat, 02/04/2016 - 16:46

1
   11日 : 元旦

2
  2月4日   : 新春聯歡福音野餐家聚同樂日
  226日 : 聯合感恩崇拜

3
   326日 : 會友大會
   324日 : 濯足節
   3月25日 : 受難節
   3月27日 : 復活節

4
   42日   :   日光節約時間結束
   4
13日 : 濯足節
   4月14日 : 受難節
   4月16日 : 復活節

5    
   514日 : 母親節
   5月28   週年堂慶

8    
   826日 : 長者日

9
   9  3日 : 父親節
   929日至10月2日 : 教會退修營

10
  10  1日 : 日光節約

 

11

12    
   123   : 皇冠街小學聖經班聖誕慶祝會
   1224日 : 平安夜崇拜    
   1225日 : 聖誕日崇拜
   1231日  : 年更聯合感恩祈禱會